BEQUES/AJUDES MENJADOR

CONVOCATÒRIA AJUDES MENJADOR 2021/22

S’obri el termini per sol·licitar beca de menjador del 6 al 17 de setembre de 2021. Recordau que totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de la següent documentació: a) DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin setze anys o més el dia 31 de desembre de 2020. b) Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s'han d'acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri. c) Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons el punt sisè de la convocatòria. A més, segons el cas concret, s’ha d’adjuntar la documentació pertinent. També volem recordar que a partir del 31 de desembre del 2020 per acreditar els punts de FAMILIA NOMBROSA/MONOPARENTAL és necessari estar en possessió del títol, i adjuntar la fotocòpia amb la sol·licitud. Aquest títol s’ha de sol·licitar a l’IMAS.

Share this post

Sobre nosaltres

Centre concertat, situat al centre de Palma, obert a tothom i amb 3 etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària i ESO. Col·legi fundat per RRTT Trinitàries ja fa més de 200 anys i que des de setembre de 2018 pertany a FEST. Des dels seus inicis, la nostra escola fa públic el seu compromís de servei a la societat i, preferentment, a les classes més desfavorides i a l’Església, com a escola cristiana arrelada a la cultura del nostre temps i inserida a la realitat social del nostre poble.