Els centres educatius de la Fundació Educativa Santíssima Trinitat (FEST) són expressió de la missió alliberadora que al llarg dels segles ha caracteritzat, en l'Església i en la societat, als diversos instituts i congregacions de la Família Trinitaria; renova la seva identitat carismàtica a l'servei de totes les persones, educant en la llibertat interior i exterior.
 
 
 
El nostre compromís promou un estil educatiu-evangelitzador propi, catòlic, social i innovador, que té les seves arrels en una concepció cristiana de la vida i de la persona, destinada a viure en llibertat ia ser respectada en la seva dignitat i drets fonamentals: la dimensió personal , social i religiosa, la participació activa i amb la proposta de valors evangèlics.
 
 
La comunitat educativa trinitària hereta els valors de llibertat i senzillesa, mira el futur i aposta per la missió compartida, la innovació pedagògica, la pastoral d'acompanyament i la transformació social. Com Família Trinitaria ens considerem experts en humanització i en la promoció de la justícia, per això seguim creient que, EDUCAR ÉS ALLIBERAR.
 
 
Els col·legis trinitaris comparteixen la visió i inspiració alliberadora de sant Joan de Mata, renovada al llarg dels segles pels continuadors de la seva obra i les fundadores i fundadors dels instituts que conformen la Família Trinitaria. Així aquella visió arriba a nosaltres, per ajudar-nos a interpretar la realitat i actuar a través d'ella per mitjà de tres claus:
 
 
• Una visió que cerca l'autonomia i riquesa de les persones, reconeixent els seus elements diferencials i descobrint, a partir d'ells, possibilitats per a la trobada intercultural, el pensament crític, el diàleg i la igualtat d'oportunitats.
 
 
• Una visió que promou una pedagogia activa i de la trobada, per mitjà de l'educació en la interrelació, la comunió i l'escolta mútua.
 
 
• Una visió que creu i sent Déu com Trinitat. Com a imatge seva ens compromet a ser comunitat educativa oberta, propera i compromesa.
 
 
Per aconseguir-la, necessitem alguns canvis clau:
 
 
Educar en llibertat i per la llibertat
 
Creiem en un model educatiu que forma per la llibertat interior i per crear espais de llibertat exterior, en un ambient de pensament crític, implicats en la transformació social, la ruptura d'estructures injustes, l'educació plural i la diversitat.
 
 
 
Des del programa de les benaurances
 
Concebem un estil educatiu que emana de el projecte de felicitat expressat per Jesús de Natzaret en el programa de les Benaurances. Mirem més enllà dels valors acceptats per la majoria, i interpretem el seu compromís per la justícia com a motor de canvi; ensenyem a llegir la realitat des d'una visió esperançadora.
 
 
 
Enfocats cap al canvi
 
Optem per una educació oberta, innovadora i creativa, que respongui de manera adequada i coherent als canvis de paradigma pedagògic, didàctic i pastoral. Una educació recolzada en la formació contínua de tots els agents implicats en el procés educatiu, que ens permeti la vivència dels valors trinitaris identificatius.
 
 
Des de les múltiples intel·ligències
 
Apostem per un model d'aprenentatge que compta amb la capacitat de creixement constant de cada persona, en desenvolupament de les seves múltiples intel·ligències, i que educa en les eines i recursos que ajuden a l'autorealització personal, lliure i responsable, capacitant per al desenvolupament a la societat que ens toca viure.
 
 
 
Educació empàtica i solidària des de la intel·ligència emocional
 
Afirmem la necessitat d'una educació empàtica i solidària, fomentadora de la cooperació i l'ajuda entre iguals, donant prioritat a què més ho necessita, promotora d'aliances i compromisos més enllà de gestos aïllats. Una educació que reconeix sentiments propis i aliens, i adquireix les habilitats necessàries per manejar-los.
 
 
Amb intel·ligència espiritual
 
Optem per un aprenentatge obert a preguntes últimes i que capacita per comprendre el present i la seva realitat, des del desig de saber i transcendir, de creuar llindars; un aprenentatge de sentit, de reconciliació amb un mateix, de reconeixement de la pròpia identitat, de llibertat, de veritat, de silenci.
 
 
Des d'un model organitzatiu coresponsable
 
Apostem per un model organitzatiu basat en la implicació real de tota la comunitat educativa, potenciador de les capacitats i talents personals, facilitador de la corresponsabilitat en la missió, promotor d'un ambient de proximitat i acompanyament des de la circularitat i la confiança, a exemple de Déu Trinitat.
 
 
La nostra missió i identitat emanen de l'Evangeli i de l'carisma trinitari que van rebre les nostres fundadores i fundadors, i es concreta en un compromís alliberador per a la transformació de la societat, des de la promoció dels drets fonamentals de la persona.
 
Com a educadors trinitaris ens sentim cridats a estar:
 
 
Atents a la realitat social
 
Romandre atents a les diferents realitats socials i a les necessitats de l'entorn dels nostres centres educatius, oferint una resposta alliberadora, educativa i evangelitzadora fonamentada en la nostra identitat trinitària. Vivim en un món en canvi que requereix respostes noves.
 
 
Des d'una pedagogia de la relació
 
Educar en la interdependència, construint una comunitat educativa de relacions d'igualtat i de possibilitats personals, des de la mútua estima i el sentiment compartit de ser únics als ulls de Déu, promovent els talents personals i grupals.
 
 
Estimulant activament l'autonomia
 
Desenvolupar els hàbits i valors que promouen el protagonisme actiu de l'alumne, com a principal artífex de la seva educació, a través de metodologies actives que estimulen l'aprenentatge autònom i prenen com a base el respecte, l'empatia i la tolerància.
 
 
Per a la transformació personal i de l'entorn
 
Capacitar per a la transformació de la societat en què vivim, formant persones crítiques i lliures, inquietes i creatives, que viuen amb voluntat, il·lusió i esperança seus ideals, que es comprometen amb el canvi, amb la justícia i amb la conservació de la casa comuna que habitem.
 
 
Amb competències personals i socials
 
Formar en l'adquisició de competències personals que generin compromís social al voltant dels valors identificatius com col·legis trinitaris, que promoguin habilitats personals des de l'espiritualitat i la solidaritat pròpies del nostre carisma trinitari.
 
 
Evangelitzant des d'una proposta alliberadora
 
Concretar la proposta alliberadora trinitària en el nostre estil educatiu, descobrint possibilitats inèdites en cada persona, escoltant la crida a ser portadors d'una bona nova per a tots, que ens permet afrontar la vida amb llibertat interior, com a base i principi d'una llibertat exterior.
 
 
Promovent la pedagogia de la feina
 
Promoure una pedagogia de la feina, la constància i l'esforç, que estimula l'aprenentatge i afavoreix la creativitat i l'autoestima, des d'una formació contínua orientada a la incorporació de recursos pedagògics i humans que ens permetin respondre als reptes de la nostra missió.
 
 
Els nostres centres educatius s'inspiren en l'estil de vida trinitari, que proposa els valors cristians com a generadors d'actituds humanes i motors de canvi social. Aquest model educatiu es caracteritza per la promoció d'una escola:
 
 
Lliure
 
Eduquem en llibertat i per la llibertat, més enllà d'un bonic lema, posant tots els nostres mitjans a reconèixer cadenes que esclavitzen, i oferir espais i temps d'alliberament.
 
 
Familiar
 
Som una família que, des del carisma trinitari, creix superant dificultats, ajudant a el més petit i a l'feble, respectant les diferències i individualitats i vivint la senzillesa.
 
 
Oberta
 
Aquí ningú és estrany, cadascú troba el seu espai per al creixement personal i per relacionar-se amb els altres, en un ambient acollidor, harmònic i agradable, perquè creiem que la diversitat ens enriqueix.
 
 
Propera
 
Tots som educadors, estem convidats a treure el millor de cada persona, per això la nostra comunitat educativa vol trencar barreres i generar accessibilitat, perquè només des de la proximitat es genera confiança, la millor base per a l'actuació pedagògica i pastoral.
 
 
Innovadora
 
Perquè creiem en el canvi i apostem pel poder creatiu de les persones, proposem metodologies i espais per a la trobada, des d'un estil educatiu marcat pel carisma trinitari, amb idees i recursos nous contra l'immobilisme.
 
 
Compromesa
 
Col·laborem en la construcció d'una societat més justa, solidària i igualitària, i ho fem des dels valors de l'Evangeli, fomentant el sentit crític i l'educació transversal.
 
 
Apassionada
 
Esperit lluitador, no conformista, compromès en la qualitat de la seva tasca educativa i evangelitzadora, obert a un futur sempre il·lusionant, en constant avaluació i sense por a millorar cada dia.