ESCOLA D'OPORTUNITATS

Pretenem que els nostres centres ofereixin oportunitats a tots els alumnes, especialment a aquells que, pel seu entorn social o les seves característiques personals, es troben en desavantatge per a aprendre.
El nostre propòsit és sembrar i ajudar al fet que floreixin els talents que cada alumne posseeix, buscant no tant resultats apreciables a curt termini sinó dotar-los de la confiança en les seves pròpies fortaleses, en ocasions ocultes, i les eines per a desenvolupar el dia de demà la seva vocació. Creiem que aquells alumnes capaços de potenciar els seus dons podran trobar el seu lloc en el món i aportar una cosa valuosa per a la una societat canviant.

TRANSFORMAR DES DE L'AMOR

Hem de ser capaços de donar respostes a noves necessitats i situacions que la societat demanda als nostres joves d'avui. Hem d'estar oberts actualitzar els nostres mètodes, espais, processos i organització. Hem d'entrar en un procés de contínua reflexió i millora. Per a això és necessari que partim de la concepció de la transformació des de l'amor als nostres alumnes. En ells veiem als més petits de Déu, des del respecte més profund al seu ser, a les seves reflexions, decisions i realitats. Hem d'oferir-los l'educació com un acte d'amor que allibera i ajuda al fet que l'individu sigui capaç de fer passos per a la seva transformació personal i de l'entorn, un acte d'amor que capacita per a la transformació de la societat en què vivim, formant persones crítiques i lliures, inquietes i creatives, que viuen amb voluntat, il·lusió i esperança els seus ideals, que es comprometen amb el canvi, amb la justícia i amb la conservació de la casa comuna que habitem.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT – INCLUSIÓ

Des de la FEST, pretenem oferir una educació integral que arribi a tots els alumnes ateses les diferències individuals punt socials, religioses, culturals o característiques personals.
Oferim una formació inclusiva en la diversitat econòmica-social, religiosa, necessitats educatives especials (discapacitat física, intel·lectual, …) donant resposta a les seves necessitats Permetent la incorporació en qualsevol àmbit de la societat actual.

PERFIL DE L'EDUCADOR DELS CENTRES FEST:

Tradicionalment s'ha establert el perfil del docent enfocat exclusivament als mestres i professors. En els centres FEST, entenem que totes les persones que col·laboren o treballen en els nostres centres (i que per tant estan en contacte amb els nostres alumnes) són agents educatius.
En ells busquem persones que siguin capaces de descobrir i conèixer la realitat de cada alumne, del centre i de la institució. Han de posar en el centre de totes les seves accions als alumnes, amb dedicació, paciència i preocupació. Necessitem educadors que no busquin recompensa i reconeixement dels seus mèrits, sinó que siguin capaços de “desgastar-se”, de fer un lliurament generós.

OBRA SOCIAL

Com a part del nostre carisma i missió trinitària, no podem descurar ni desatendre l'atenció als alumnes més necessitats, a aquells que tenen menys recursos i possibilitats, per això, és imprescindible que es desenvolupin obres socials dins dels nostres centres educatius o col·legis.
Dins d'aquestes obres socials podem considerar les que fan relació a l'educació amb reforços, estudis, programes d'atenció als alumnes que tenen major dificultat en l'aprenentatge i altres accions en les quals tindria també una implicació l'àrea d'evangelització i pastoral, com podria ser proporcionar recursos materials (aliments, roba, joguines…) a les famílies dels alumnes amb menys recursos econòmics.

UNA MIRADA APRECIATIVA

La labor del personal que forma part d'un centre educatiu FEST es caracteritza perquè ha de tenir una “mirada apreciativa” com una de les seves característiques fonamentals quan exerceix la seva funció en l'Escuela.la mirada apreciativa l'entenem des de dos aspectes:
• que aprecia: veu, observa, descobreix
• que aprecia: valora, mestressa, vol.
Així la labor del personal dels nostres centres s'ha de caracteritzar per:
-L'atenció dels alumnes des que entren a l'escola
-Ser referents dels alumnes en tot moment
-Creure en els alumnes donant-los oportunitats perquè puguin treure tot el seu potencial
-Sembrar sense esperar fruits
-Ser exigent quan toca però sabent arribar a l'alumne
-Crear ambient de família a l'escola i escola familiar perquè es pugui crear aquest ambient de confiança que serà la millor terra de cultiu perquè pugui florir qualsevol “persona”.
La mirada apreciativa també s'ha de cuidar des de tots els àmbits de la comunitat educativa ja que en els nostres centres hem de donar possibilitats de creixement a tots, creient i confiant en les seves possibilitats.

ALUMNE PROTAGONISTA

El sentit de la nostra Fundació és la PERSONA i des d'ella parteix una constel·lació d'interconnexions que definiran un estil propi i carismàtic. Busquem persones que cuidin de persones, compromeses amb la realitat, que hagin experimentat el sentiment Trinitari i siguin multiplicadores. Aquestes persones, els nostres ALUMNES, seran el centro en torn al qual girarà la nostra missió.
Treballem un model d'educació veritablement integral on la formació no es limiti a ser instructiva sinó que reculli aprenentatges destinats a provocar canvis en el context que viuen els nostres alumnes.
Busquem procurar un ambient obert ple d'oportunitats on els alumnes puguin desenvolupar la seva responsabilitat i la seva autonomia, on se sentin segurs i no pressionats o encotillats, en definitiva, on se sentin lliures.